Disperzno sredstvo

Heterogeni sistemi – između čestica disperzne faze i disperznog sredstva  . Disperzni sistemi – koloidni sistemi – čestice jedne ili više supstanci koje su raspoređene. Disperzno sredstvo (sredina) – faza u kojoj su čestice dispergovane. Dele se na: prave disperzne sisteme (veličina čestica je manja od… disperzna faza (dispergovana faza), disperzno sredstvo, ime.

Koloidni sistemi su disperzni sistemi kod kojih se veličina čestica kreće u rasponu od 1 – 100 nm. PREMA VELIČINI DISPERGOVANIH ČESTICA disperzni sistemi mogu biti:.

koloidni sustavi i njihove osobine

KOLOIDNI RASTVORI Koloidno – disperzni sistemi su sistemi kod kojih se. U velikom broju disperznih sistema disperzno sredstvo je tečnost, najčešće voda, a disperzna faza čvrsta supstanca – njih nazivamo koloidnom . Suspenzije su stabilniji disperzni sistemi od koloidnih sistema.

Kod emulzija su disperzno sredstvo i disperzna faza istog agregatnog stanja. U slučaju kada je disperzno sredstvo voda, onda se kao odgovarajući izrazi . Nekristalno cefuroksim aksetilno čvrsto disperziono sredstvo priprema se (a) rastvaranjem defuroksim aksetila i nekog površinski aktivnog sredstva u nekom .

Prema veličini čestica dispergirane faze dijele se i  . O peni govorimo takrat, ko je večinska sestavina ( disperzno sredstvo ) tekoča, disperzna faza pa plinasta.

porozni hibridni materiali iz sistema

To pomeni, da so v tekočini enakomerno razporejeni  . Grubo-, koloidno- i molekulsko- disperzni sistemi. Deluje kao disperzno sredstvo za titanijum dioksid i organske pigmente. Beli sjajni prah, blagog mirisa. Supstanca koja se disperguje naziva se disperzna faza (rastvorak), a ona u kojoj se vrši disperzija disperzno sredstvo (rastvarač). Ugotovili smo, da na stabilnost emulzije ne vpliva narava in količina dodanega surfaktanta PEL 121 ampak emulzijo stabilizira le disperzno sredstvo BYK 118.

Takođe, disperzum se naziva disperziona faza, a dispergens disperziono sredstvo. A kod emulzija i disperzna faza i disperzno sredstvo su u tečnom stanju, ali se . I disperzna faza i disperzno sredstvo mogu biti gasovi, tečnosti ili čvrste supstance. Disperziono sredstvo – supstanca u kojoj se vrši disperzija. Dispergovana faza – supstanca(e) koje se disperguju. Prema agregatnom stanju disperznog sredstva i disperzne faze (gas… čine disperzni sistemi u kojima je disperzno sredstvo tečnost (voda), . Polimerizati kot vezivno sredstvo za disperzne premaze na zidnih površinah: diplomsko delo. Zavisno od veličine čestica disperzni sistemi se dijele na mikroheterogene . Pod rastvaračem ili disperznim sredstvom,podrazumeva se uvek supstancija koja je u . Disperzni sredstvo je supstanca u kojoj se vrši disperzija, a disperzna faza je.

Drugi deo vode (vezana voda) ulazi u sastav koloidnih rastvora i vezna je za proteine i masti.