Dopunska presuda

ODBIJA SE predlog za donošenje dopunske presude u predmetu Vrhovnog. Parnica je samo onda okončana kad odgovor sudije tačno odgovara . U parničnom postupku sud je u pogledu postojanja krivičnog dela i krivične odgovornosti učinioca vezan za pravnosnažnu presudu krivičnog suda kojom se  .

DOPUNSKA PRESUDA I POVLAČENJE TUŽBE.

Vdocuments pojam-vrste-i-sadrzina-presude

Kad sud nađe da je predlog za dopunu presude osnovan zakazaće glavnu raspravu radi donošenja presude o zahtjevu koji nije riješen ( dopunska presuda ). Dopunska presuda može se doneti i bez ponovnog otvaranja glavne rasprave ako tu presudu donosi isto vec  . Ako je pored prijedloga za dopunu presude podnijeta i žalba protiv presude. Osnovni sud u ______ po sudiji____________ u pravnoj stvari tužioca. ZPP) koja je u skladu s objavljenom presudom, nego i protiv dopunske presude ( čl. 331.

ZPP) ukoliko je ta dopunska presuda odnosno rješenje o ispravljanju . Prvostepeni sud je pravilno postupio i kada je odbio predlog tužioca za donošenje dopunske presude i ispravku presude. Ako sud smatra da je predlog za dopunu presude osnovan, zakazaće glavnu raspravu radi donošenja presude o zahtevu koji nije rešen ( dopunska presuda ).

Platni nalog i povećanje tužbenog zahtjeva

Dok traje rok za ulaganje pravnog . O tužbenom zahtevu sud odlučuje presudom, a u postupku zbog smetanja. U ovu grupu presuda spadaju potpune, delimične, dopunske I. Apelacioni sud u Beogradu ukinuo je presudu kojom je Aleksandar Zdravković u. Dopunsku analizu veštak je radio zbog nejasnoća koje su se pojavile na . PRESUDA NAS PO DRUGI PUT UBILA: Ispovest oca nastradalog . Prije 12 sati — Kako je dodao, prema zvaničnoj statistici Ministarstva, tek 2-3 odsto slučajeva se okonča presudom, dok se ostali slučajevi, uglavnom . Prije 6 sati — Istom presudom, Danijela Krković je osuđena uslovno četiri mjeseca na dvije godine zbog zloupotrebe službenog položaja putem pomaganja i . Zakona o parničnom postupku doslovce piše da “ Presuda mora da se .

Prije 9 sati — Jako smo zadovoljne presudom, to je toliko dugo – 120 godina i plus. Jelisaveta i dodaje kako je Indija reagovala nakon presude:. Junajted grupa neće da pokaže presudu, ali želi da joj verujemo!