Metafora stilska figura

To je, u stvari, poređenje u . Metafora u srpskom jeziku je samo jedna od brojnih stilskih figura kojom je naš jezik izuzetno bogat. Poređenje je osnovna i najčešća stilska figura. Kada se metafora proširi na celu jednu sliku, ili čak celo delo, stilska figura se naziva alegorija.

Metafora je, kako je već rečeno, česta u svakodnevnom razgovoru.

metafora – značenje, definicija, pojam

Prisutna je u narodnoj pesmi Ljubavni rastanak u kome plavi . Dakle, uz pomoć metafore kao jedne od ukupno deset stilskih figura u našem . Pored poređenja, najčešće korištena stilska figura je metafora.

Definisi stilsku figur METAFORU? Zamenjivanje jednog pojma sa drugim. Ironija Alegorija Gradacija Anafora Epifora 30.

utjecaj stilskih figura na ekspresivnost i sugestivnost izraza u

Stilske figure su reči i izrazi kojima pripovedači i pesnici obogaćuju. Ova stilska figura služi da se što bolje postigne efekat preuveličavanja. Predstavlja složenu stilsku figuru koja ima za zadatak da istakne preneseno . Preskoči na odjeljak Metafora — Metafora (grč. metafora = prenos) je stilska figura reči prenesenog značenja ili promena prvobitnog značenja reči u drugo, . U srpskom jeziku, postoji više od deset vrsta stilskih figura. Prva, i u ovom radu važnija, je metafora u umu i ona druga, čisto jezička bravura i ukras, metafora kao stilska figura. Prvi tip metafore ukazuje . Više rezultata i sinonimi na kontekst. Upotreba stilskih figura u pisanoj formi, poput metafore, korisna je za pružanje kratkog opisa ili načina na koji je obojeno tvoje pisanje, bez . Figure reči (tropi): epitet, personifikacija, metafora, alegorija, simbol.

Stilska figura, podvrsta kontrasta ili antiteze, odnosno paradoksa u. Za sintaktičku razinu izrazito je relevantna i stilska figura koja se naziva. Na primer, automobil i leopard su dve potpuno . Paradoks – misao koja u sebi sadrži protuslovnost.

vizuelna komunikacija i metafore

Oksimoron – spajanje protuslovnih pojmova. Litota – umanjivanje (suprtono hiperboli). Metafora, metonimija i sinegdoha su stilske figure i pripadaju onoj.

Stilistike i gramatike stilskih figura. Stamać, Teorija metafore, Centar za kulturnu djelatnost SSO . Veliki broj ljudi čuo je i zna značenje stilskih figura poput metafore i onomatopeje, dok za metonimiju i druge stilske figure koje se ređe koriste .

Gradacija je stilska figura u kojoj pesnik postupno ređa slike po jačini doživljavanja od najslabije do najjaće ili obrnuto. Metafora – figura sa prenesenim značenjem: jedna reč se zamenjuje . Postoji mnogo stilskih figura u srpskom jeziku, svaka od njih ima svoju ulog i značaj. To su: EPITET, POREĐENJE (komparacija), METAFORA  .

Proučavanjem stilskih figura bavi se stilistika, književnoteorijska disciplina.