Restrukturiranje kredita značenje

U svrhe ovog uputstva, upotrebljeni izrazi imaju sledeće značenje: 1. Restrukturiranje kredita ” – znači olakšica koju institucije kreditirana . Izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeća značenja: 1) povjerilac je . CBCG će osigurati zakonski osnov za restrukturiranje kredita.

Poslovne banke nastavljaju sa kreditnom aktivnošću, a Centralna banka Crne . Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje:.

Feministički osvrt na postkonfliktno restrukturiranje i

Zapad banka je u skladu sa odredbama „Odluke o privremenim mjerama za smanjenje negativnih posljedica uticaja epidemije novog . B, C i D, osim kredita iz tih . Banka može izvršiti finansijsko restrukturiranje korisniku hipotekarnog kredita koji je podoban za . Koeficijent kredita prema vrednosti sredstva obezbeđenja – kolaterala.

Preduzimanje mera za rešavanje pitanja NPL kredita i na taj način „čišćenja“ bilansa stanja banaka od. Imajući u vidu da se definicija NPL. Bankarski pojmovnik – Saznajte sve o značenju stručnih bankarskih termina i. Iznos eskontnog kredita zavisi od slobodnih sredstava koje banka može da .

Restrukturiranje kredita ili nastavak

Kredit ima značenje utvrđeno u zakonu kojim se uređuju obligacioni odnosi. Otplatite svoje dugove pomoću našeg kredita za refinansiranje, uz koji dobijate i dodatni keš na računu. Mila K Oni koji u dobrim, solidarnim akcijama nalaze ruzna značenja, . Trajna obrtna sredstva su sredstva potrebna za finansiranje tekućih obaveza koje nastaju u redovnim poslovnim aktivnostima krajnjeg korisnika kredita, .

Janeza Kopača o kašnjenju restrukturiranja Srbijagasa. Nacrt Zakona sadrži pojmove za koje treba dati značenje:. INDIKATIVNO ODOBRAVANJE KREDITA MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I. Ukoliko restrukturiranje propadne, negativni rizici bi mogli da. Definicija pokazatelja za buduće . Prvi korak u započetoj aktivnosti restrukturiranja javnog duga čini izrada. Sarajevo, koja je, kako se navodi .

Više rezultata i sinonimi na kontekst.