Složeni kamatni račun primjeri

Postupak obracuna kamate i njenog pripisivanja glavnici naziva se kapitalisanje. Dekurzivno obračunavanje interesa se obavlja . Najjednostavnije rečeno, složen kamatni račun znači….

G – suma koja se ulaze n – broj obracunskih perioda p – kamatna stopa za obracunski period.

Finansijska matematika za osnovce

Finansijska matematika – formule i zadaci). Konformna kamatna stopa predstavlja kamatnu stopu za manji period od perioda za koji je data. Kamatnu stopu za jedan period menjamo sa . Ključne reči: jednostavni kamatni račun, složeni kamatni račun, račun ulaganja štednje, kamatna stopa, kapital, glavnica. Izračunavanje konačne vrednosti kapitala ako je vreme obračuna kamate ceo broj kapitalisanja.

Koristeći obrasce iz složenog kamatnog računa dobijemo sledeće formule za obračun eskonta pri eskontovanju menica i utvr ivanje veza izme u nominalne . Osnovna relacija između početnog kapitala K  .

Poslovna matematika zbirka zadataka

K- je kapital, odnosno koliko para uložimo p – je interesna stopa ( u procentima ) g – je broj godina m – je broj meseci d – je broj . Složeni kamatni račun podrazumeva da se osnovica na koju se obračunava kamata u datom obračunskom periodu, uvećava za. K kapital glavnica, p kamatna stopa, i interes kamata, n vreme izraženougodinama, m vremeizraženou mesecima, . Kroz konkretne primjere uspostavljati. Primeri iz prakse pokazuju da su osnovne. Za izračunavanje kamate primenom prostog kamatnog računa koriste se .

Račun uloga kod dekurzivnog složenog kamatnog računa …. Kamatni račun je račun koji određuje odnose koji se uspostavljaju između .